Завідувач сектором
Трет’як Ірина Петрівна

Склад сектору:

– Ткаченко Ф. П. – провідний науковий співробітник

Основні напрямки діяльності сектору:

  • вивчення біорізноманіття планктонних та бентосних угруповань та його просторово-тимчасових змін у різних районах Чорного й Азовського морів;
  • моніторинг таксономічного складу й кількісних характеристик планктонних угруповань фітопланктону і зоопланктону прибережних вод Одеської затоки з різним рівнем антропогенного навантаження;
  • аналіз сезонної мінливості та довгоперіодних змін планктонного угруповання й факторів, що контролюють багаторічну динаміку масових видів планктону у прибережних водах Одеської затоки;
  • екологія бентосних організмів, структура й динаміка донних екосистем Чорного та Азовського морів;
  • оцінка таксономічного різноманіття бентосу Чорного й Азовського морів на рівні розмірно-екологічних і таксоценотичних угруповань: мейо-, макрозообентосу;
  • вивчення фотосинтетичних пігментів мікроводоростей, просторово-тимчасові зміни хлорофілу «а», оцінка стану середовища за індексом TRIX;
  • аналіз просторової (різномасштабної) і тимчасовий (коротко – і довгоперіодної) мінливості показників стану й структури угруповань бенталі та пелагіалі у зв’язку з мінливістю факторів середовища.