Начальник відділу: Деньга Юрій Михайлович

Тел. +38 (0482) 728-82-53

Факс. +38 (0482) 728-95-56

E-mail: lawmd@te.net.ua

 

У складі відділу функціонують:

Лабораторія радіоекологічних досліджень (ЛРЕД);

Лабораторія хіміко-аналітичних досліджень (ЛХАД);

  • група гідрохімічних досліджень (ГГХД);
  • група аналізу забруднюючих речовин (ГАЗР);

Сектор геоекологічних досліджень і організації моніторінгу.

 

Основні напрямки діяльності відділу:

1. Дослідження рівня забруднення різних об’єктів навколишнього середовища – води, донних відкладень і гідробіонтів пріоритетними забруднюючими речовинами, вивчення радіаційного забруднення навколишнього середовища.

2. Розробка, удосконалення і впровадження нових методів і методик проведення гідрохімічних і радіоекологічних спостережень, досліджень забруднення водних екосистем.

3. Забезпечення науково-методичним керівництвом хіміко-аналітичних лабораторій Мінприроди і інших відомств, що виконують спостереження в Чорному й Азовському морях і їхніх лиманах.

4. Виконання науково-дослідних і науково-методичних робіт відповідно до планів НДР УкрНЦЕМ і завданням Мінприроди і організацій інших відомств.

5. Виконання екологічних експертиз, зв’язаних із забрудненням морського середовища, проведення робіт з ідентифікації нафтових розливів на акваторіях.

6. Виконання радіоекологічних експертиз, проведення робіт по ідентифікації радіонуклідного складу проб довкілля

7. Виконання радіонуклідного аналізу проб різних об’єктів навколишнього природного середовища за замовленням Мінприроди, інших відомств, юридичних та фізичних осіб.

8. Виконання розрахунків норм граничнодопустимих скидів (ГДС) у морське середовище та в інші водні об’єкти.

9. Виконання робіт з підготовки проектів оцінки впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС) проектованих об’єктів і технологічних процесів перевантаження насипних хімічних вантажів у портах України.

Відділ пройшов чергову атестацію в Держстандарті України у вересні 2004 року й одержав атестат акредитації за № РО-979/2004.

Згідно з галуззю акредитації відділ аналітичного контролю окрім вищеперелічених робіт регулярно виконує також аналітичні дослідження, замовниками яких є різні організації (Причорноморська ГРГП, Трансінвестсервіс, Тебодін-Україна), порти України, Державні інспекції по охороні Чорного й Азовського морів та інші.

Відділ входить до складу Активного центру з моніторингу й оцінки забруднення Чорного моря Міжнародної програми BSEP.

Відділ оснащений сучасними хіміко-аналітичними приладами й устаткуванням, що відповідають міжнародним вимогам до аналізу хімічних речовин у різних об’єктах природного середовища.

Фахівці відділу мають великий практичний досвід роботи, гарну теоретичну підготовку, ряд співробітників пройшли стажування у ведучих лабораторіях (Монако, Відень, Будапешт, Стамбул) і одержали міжнародні сертифікати.

Фахівці ЛХАД виконують наступні види робіт:

1. Аналіз забруднюючих речовин
Нафтові вуглеводні (сума) методом ІЧС, вимірювальні прилади – спектрофотометри UR-20, SPEKORD M80 (Карл-Цейс-Йена, НДР), методом ФС на спектрофлуоріметрах “Turner-430”, “SPF-500” (США).

Індивідуальні вуглеводні нафтового походження (аліфатичні, ароматичні і поліциклічні) методом хромато-мас-спектрометрії, вимірювальний прилад – GC/MS MD-800 із хроматографом GC-8060, з капілярною колонкою і бібліотекою спектрів, що нараховує більш 60 тис. речовин (фірма “Fisons Instruments”, Франція).

Хлорорганічні пестициди, ХОП (ДДТ, ДДД, ДДЕ, ізомери ГХЦГ, альдрин, діельдрин, кельтан, ендрин, гексахлорбензол і ін.) і поліхлоровані біфеніли, ПХБ (Ar-1254 і Ar-1260), вимірювальний прилад – газовий хроматограф “MEGA2 8560” з капілярною колонкою і детектором електронного захоплення (фірма “Fisons Instruments”, Франція).

Токсичні метали (Cd, Pb, Zn, Cu, Ni, Cr, Fe, Al, Hg, As, V, Mn, Mo і ін.) методом полум’яної чи не полум’яної атомно-абсорбційної спектрофотометрії, вимірювальні прилади – атомно-абсорбційні спектрофотометри “АА-220” і “АА-800” із приставкою “VGA-77” для визначення ртуті методом холодної пари (фірма “Varian”, США).

Синтетичні поверхнево-активні речовини, СПАР (детергенти) методом спектрофотометрії, вимірювальний прилад – фотоелектроколоріметр “КФК-3” (Росія) або методом атомно-абсорбційній спектрофотометрії.

Загальний органічний вуглець, Сорг. методом газової хроматографії, вимірювальний прилад – хроматограф “Цвет – 110” з набивними колонками і детектором-катарометром (Росія).

Феноли (сума одноатомних фенолів) спектрофотометричним методом, вимірювальний прилад – спектрофототометр “Varian” (США).
2. Стандартна гідрохімія
Катіони й аніони (натрій, амоній, хлориди, сульфати, фториди) методом іонної рідинної хроматографії, вимірювальний прилад – рідинні хроматографи серії “Цвет-3006” (Росія).

Біогенні елементи (нітрити, нітрати, фосфати, поліфосфати, органічний азот і фосфор, загальний азот і фосфор, кремній, амонійний азот) спектрофотометричним методом, вимірювальні прилади – спектрофотометри “UV-160A”- (Shimadzu, Японія),
“UV-VIS Cury 1E” (Varian, США), фотоелектроколориметри “КФК-3” (Росія)

рН – стандартним методом, вимірювальний прилад – Іономір “І-130” (Росія).

Солоність – електрометричним методом (тільки для морських вод з постійним сольовим складом) на солемірі “ГМ-65” (Росія).

Розчинений кисень, БПК, ХПК, лужність, хлорність, загальна мінералізація – стандартними гідрохімічними методами з використанням каліброваних бюреток, мірних колб, склянок, ваг і т.п.

Зважена у воді речовина – методом ультрафільтрації через ядерні фільтри 0.45 мкм.

Фахівці (ЛРЕД) використовують для своєї діяльності сучасне ядерно-фізичне обладнання:

  • гамма-спектрометр со сцинтиляційним детектором NaI (Tl) 63*63;
  • сцинтиляційный автоматичний гамма-спектрометр CompuGamma – 1282;
  • радіометр-дозіметр універсальний ДКС-96 АБГН;
  • установка низькофонова УМФ-1500М;
  • радіометри типу СРП-68-01 та ін.,
    за допомогою якого виконують радіаційні дослідження показників радіаційної безпеки об’єктів довкілля:

1. Вміст радіонуклідів цезію-137, стронцію-90 у природних, стічних водах, продуктах сільського господарства, харчування, грунтах та донних відкладеннях;

2. Потужность еквівалентної дози гамма-випромінювання вантажів, металобрухту, транспортних засобів і таке інше;

3. Забрудненість альфа-, та бета-випромінюючими радіонуклідами поверхонь об’єктів довкілля;

4. Вміст природних радіонуклідів у будівельніх матеріалах, мінеральних добривах та сировині.

Усі вимірювальні прилади й устаткування щорічно представляються в органи Держстандарту на перевірку і мають відповідні сертифікати.

Відділ використовує реактиви, стандарти і стандартні еталонні матеріали тільки такої якості, що відповідає міжнародним стандартам, зокрема фірм “Merck” (Німеччина), “Supelco”, “Aldrich” (США), “Fluka” (Швейцарія), або українських фірм, які представляють закордонні компанії. Завдяки цьому гарантована висока якість одержуваних результатів спостережень.

У відділі проводиться регулярний внутрішній контроль якості вимірювань, виконуваний відповідно до вимог “Настанови з якості”.

Лабораторії хімії і радіоекології регулярно беруть участь у міжнародних інтерколібраціях, які проводять на постійній основі лабораторія морського середовища МАГАТЕ, Монако і центральний офіс МАГАТЕ у Відні і має відповідні сертифікати, що підтверджують компетентність лабораторій в області аналізу різних об’єктів навколишнього середовища.

Основні виконані роботи

По перерахованим вище напрямках діяльності відділ виконує великий обсяг як самостійних науково-дослідних робіт, так і в якості співвиконавця.

1. Регулярно, починаючи з 1992 року, відділ виконує роботи з головної для УкрНЦЕМ теми НДР по завданнях Міністерства “Виконати комплексний діагноз і прогноз стану екосистеми Чорного моря, включаючи прибережні райони і континентальний шельф України в умовах антропогенного навантаження”

Завдяки успішному виконанню цієї роботи УкрНЦЕМ було номіновано як Активний центр у міжнародній Чорноморській програмі.

2. По завданнях Міністерства, фахівці ЛХАД брали участь у виконанні ряду робіт методичного характеру по розробці методичної бази для проведення комплексних екологічних досліджень.

У 1992 році була проведена розробка стандартних зразків нормальної морської води.

У 2000 році був підготовлений проект нового Керівного документа «Цілі і стандарти якості морського середовища», затвердженого Міністром.

Відділ виконував також і оперативні завдання Міністерства, наприклад роботу з оцінки масштабів загибелі риби в Придунайських озерах у 1996 році і встановлення причин цього явища.

3. На конкурсній основі були виграні ряд проектів ДКНТ і НАМДіТ.

Тему ДКНТ «Оцінка впливу прісноводного стоку на формування біотопу екосистеми ПЗЧМ виконували разом з УкрНДГМІ в 1993-1995 роках.

За контрактом з НАМДіТ у 1994-1996 р. досліджували Одеську затоку й акваторію порту «Південний» для наступної оцінки впливу на ці морські екосистеми споруджень проектованого нафтового термінала, а в 1997-1999 р. разом з лабораторією гідробіології виконали проект «Біогеоіндикація».

У 1997 році за договором з Українським Антарктичним центром вперше в Україні провели аналітичні дослідження проб морської води, донних відкладень і атмосферного аерозолю, відібраних у 1-й Української Антарктичної експедиції.

У 2003 році за договором з Одеським обласним управлінням екології закінчили роботу, почату в Одеському Національному університеті по підготовці проекту створення Національного природного парку «Нижньодністровський».

4. Фахівці ЛРЕД приймали активну участь в роботах з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС в 30-км зоні.

Починаючи з 1986 року, на замову Мінприроди і Мінчорнобилю, ЛРЕД проводить постійні дослідження радіоактивного забруднення морського середовища Азово-Чорноморського басейну. В рамках госпдоговірної діяльності виконувалися дослідження вмісту і розподілу техногенних радіонуклідів і тритію в навколишньому середовищі і технологічних водах радіаційне небезпечних і ядерних об’єктів (Південно-Українська, Запорізька АЕС, пункт захоронення радіоактивних відходів Одеського державного міжобласного спец комбінату).

ЛРЕД має відкритий санітарний паспорт на роботи з радіоактивними речовинами.

ЛРЕД приймала участь в розробці і виконанні “Регіональної програмі захисту населення від впливу іонізуючого випромінювання до 2005 року”. В рамках цієї Програми виконані НДР:

– “Проведення пошукових робіт по виявленню джерел і шляхів надходження природних радіонуклідів (у т.ч. радон-222) в дитячих дошкільних установах”;

– “Державна інвентаризація джерел іонізуючого випромінювання в Одеському регіоні”.

Сумісно з фахівцями Державної інспекції охорони Чорного моря підготовлена Інструкція з методів контролю металобрухту

Для паспортизації артезіанських свердловин – джерел водопостачання, згідно вимогам НРБУ-97 розроблені і впроваджені спектрометричні методи визначення ізотопів радію, урану, радону та ін.

Фахівцями ЛРЕД освоєна методика датування кернів проб доних відкладень по радіоактивному трасеру свинець-210.

База даних про вміст радіонуклидів у природному середовищі включає в себе результати досліджень, виконаних у Атлантичному океані, а також у Середземному та Чорному морях.


Міжнародна діяльність

Дуже активно лабораторії відділу беруть участь у міжнародних програмах і проектах. У першу чергу це звичайно Програма BSEP і проекти ТАСІС.

У рамках Чорноморської програми, ми є співвиконавцями Трансграничного Діагностичного Аналізу (ТДА) і освоїли Методику ВОЗ по швидкій оцінці антропогенного навантаження на прибережні морські екосистеми, що дозволило нам виявити 10 так званих «гарячих точок». Разом з іншими фахівцями нашого Центру підготовлені Національні звіти України “Black Sea Environmental Priority Study”, «Якість рекреаційних зон України», «Якість питної води в Приморській зоні України» та ін.

В 1991 році спільно з фахівцями лабораторії радіоекології й атмосферної хімії співробітники лабораторії хімії брали участь у підготовці і проведенні експедиції по програмі ЕМЕП на НДС «Ернст .Кренкель» навколо Європи з колегами з інституту атмосферної хімії КФА Центру м. Юліх (Німеччина). За результатами експедиції були опубліковані статті в міжнародних журналах.

У 1995-1996 роках під керівництвом проф. Майкла Мура з Плимутського морського інституту (Англія) виконувались роботи з Програми «Мідійний контроль» при участі всіх Чорноморських країн. Результати робіт також опубліковані.

Частково ми брали участь у проекті ТАСІС по Придунайських озерах і виконали одну зйомку озер Кугурлуй, Ялпуг і ін. і досліджували рівень забруднення різних об’єктів водного середовища. На замову керівника цього проекту наша лабораторія очолила і провела інтеркалібрацію з лабораторіями м. Ізмаїла й Одеси, що працювали в цьому проекті регулярно.

У рамках попереднього проекту ТАСІС брали участь у двох пілотних проектах, а також на базі нашої лабораторії провели два семінари по навчанню колег з інших країн Чорного моря по аналізу органічних забруднювачів і токсичних металів, а також тренінги по гарантії і контролю якості.

Лабораторія аналітичних робіт і методичних розробок (зараз це ЛХАД) брала участь у Канадсько-Українському проекті «Міжнародна акредитація аналітичних лабораторій України». Два семінари пройшли в Канаді і два в Україні. На базі нашої лабораторії, як найбільш підготовленої, експерти з Канадської асоціації лабораторій контролю навколишнього природного середовища (ETL) провели показовий для інших лабораторій аудит контролю і гарантії якості лабораторних досліджень.

Відділ на замовлення Національного центру поводження з небезпечними відходами Мінприроди надіслав на його адресу інформацію відносно ресурсів, аналітичного вимірювального обладнання, методів визначення, сполук, які визначаються, тобто паспорт вимірювальної лабораторії. За результатами такої інвентаризації хімічний підрозділ Програми навколишнього середовища ООН (UNEP Chemicals, Geneva) прийняв рішення щодо включення нашого відділу до Глобальної моніторингової мережі аналітичних лабораторій, які здатні виконувати дослідження стійких органічних забруднювачів.