Начальник відділу: Диханов Юрій Михайлович

Тел. +38 (0482) 63-66-62,

Факс: +38 (0482) 63-66-73

Склад відділу:

– Єрофеєв Г.О. – науковий співробітник

– Попов Ю.І. – науковий співробітник

– Матвєєв А.В. – науковий співробітник

– Уманов О.В. – молодший науковий співробітник

 

Відділ створений з метою забезпечення виконання основних науково-виробничих поточних завдань, покладених на УкрНЦЕМ Міністерством відповідно до його Статуту.

До таких завдань насамперед відносяться:

a) виконання й науково-методична координація державного екологічного моніторингу Чорного й Азовського морів як морського блоку державного екологічного моніторингу навколишнього природного середовища України, а також як національного блоку міжнародного (регіонального, басейнового) моніторингу Азово-Чорноморського басейну;

б) виконання оперативних завдань Міністерства і його територіальних органів в області оцінки, діагнозу й прогнозу стану екосистем морів;

в) здійснення науково-виробничої діяльності, що сприяє збереженню й розвитку науково-технічного потенціалу УкpHЦЕМ за основними напрямками:

проведення наукових досліджень по головним екологічним проблемам Азово–Чорноморського басейну, відповідно до національних і міжнародних зобов’язань України по захисту й відновленню Чорного моря в рамках «Бухарестської Конвенції», «Стратегічного плану дій по реабілітації й захисту Чорного моря», «Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів»;

систематизація, науковий аналіз та узагальнення матеріалів поточних,
ретроспективних даних та інших інформаційних матеріалів у цілях розв’язання
локальних та регіональних екологічних проблем довкілля Чорного і Азовського морів, що включають:

– дослідження комплексу проблем у галузі забруднення морського середовища Чорного та Азовського морів;

– дослідження комплексу проблем з розвитку евтрофікації вод північно-західної частини Чорного моря та її екологічних наслідків;

– удосконалення системи моніторингу та оцінки впливу природних і антропогенних факторів на довкілля;

– оцінка впливу забруднення в атмосферними опадами;

– аналіз залежності екологічного стану пляжів від рівня рекреаційного навантаження (по матеріалам спостережень на берегових реперних станціях).

Рівнем розробленості цих проблем й визначається успіх у рішенні завдань діагностичного й прогностичного моніторингу, а також обґрунтованість і ефективність діяльності по створенню методологій керування прибережною зоною Чорного моря і морським середовищем взагалі.

 

Основні виконані роботи:

Бюджетні теми (Мінприроди України):

У відділі (за останні 5 років) виконувалися роботи за бюджетними НДР:

1. «Оцінка, діагноз та прогноз стану навколишнього природного середовища Чорного та Азовського морів».

2. «Дослідження мінливості гідрофізичних характеристик та хлорофілу-а у Азово-Чорноморському басейні за даними супутникових спостережень».

3. «Дослідження впливу кліматичних і антропогенних факторів на процеси евтрофікації вод північно-західного шельфу Чорного моря».

5. «Оцінка сучасного стану складових морської екосистеми Одеського узбережжя і північно-західної частини Чорного моря».

6. «Дослідження ареалів поширення реседиментації донних відкладів північно-західного шельфу Чорного моря».

7. «Розробка програми екологічних і гідрофізичних спостережень у районі Української антарктичної станції “Академік Вернадський» .

Поряд з постійними завданнями Міністерства, які виконуються за рахунок бюджетного фінансування, відділом виконано ряд госпдоговірних тем НДР різного характеру.

Госпдоговірні роботи:

1. «Проведення державного екологічного моніторингу морської економічної зони України та оцінка сучасного стану екосистеми Чорного і Азовського морів» (2005 р.).

2. «Аналіз гідроморфодинамічних і техногенних процесів у складі комплексного екологічного моніторингу при відновленні глибоководного суднового ходу Дунай—Чорне море» (2006 р.).

3. «Екологічний аудит прикерченської ділянки Чорного моря» (2008 р.).

4. «Сучасний екологічний стан східної і південної частини українських вод Чорного моря» (2009 р.).

5. «Здійснення державного екологічного моніторингу за рівнем забруднення навколишнього середовища в зоні надзвичайної ситуації, яка сталося 11-12 листопада 2007 року у Керченській протоці» (2009 р.).

6. «Екологічний моніторинг впливу на довкілля відновлення та експлуатації суднового ходу Дунай Чорне море: морська частина» (2010 р.).

7. «Стан навколишнього природного середовища в Одеській області» (2010 р.).

8. «Контрольні спостереження в процесі відновлення та експлуатації глибоководного суднового ходу Дунай-Чорне море: морська частина» (2011 р.).

Найважливіші досягнення ВНДМС за останні 7 років

1. Підготовлено та надруковано Довідний посібник «Гідрологічні та гідрохімічні показники стану північно-західного шельфу Чорного моря» за даними моніторингових досліджень 1990-2005 рр.

2. Створена і узгоджена Міністром охорони навколишнього природного середовища Програма державного екологічного моніторингу Чорного і Азовського морів, яка розміщена на сайті УкрНЦЕМ www.sea.gov.ua. Програма впроваджена у 25 експедиційному рейсі НДС «Владимир Паршин».

3. Розроблено Програму регіонального екологічного моніторингу Чорного моря в межах Міжнародної програми (BSEP) і реалізовано національну частину цієї програми.

4. Розроблена і впроваджується Програма екологічного моніторингу водних ресурсів Одеської області у рамках регіональної програми “Моніторинг навколишнього середовища Одеської області”, надруковано Альманах «Стан навколишнього природного середовища в Одеській області (2010 рік)».

5. Розроблена і впроваджується «Програма екологічних спостережень на берегових реперних станціях Одеського узбережжя».

6. Розроблена і впроваджується «Програма прибережного екологічного моніторингу північно-західної частини Чорного моря».

7. Розроблена та впроваджена «Програма екологічних і гідрофізичних спостережень у районі Української антарктичної станції Академік Вернадський у періоди зимівель».

8. Підготовлено ряд інформаційно-аналітичних оглядів «Стан довкілля Чорного і Азовського морів» (за запитами Мінприроди України до щорічних Національних доповідей про стан навколишнього природного середовища України) .

9. Підготовлено ряд щорічних «Оглядів науково-експедиційної діяльності Українського наукового центру екології моря та оцінка сучасного стану Чорного та Азовського морів» за результатами основної науково-виробничої діяльності УкрНЦЕМ.

10. Виявлено механізм зимового формування вод холодного проміжного шару в центрах великомасштабних циклонічних круговоротів Чорного моря, надрукована монографія »Условия формирования вод холодного промежуточного слоя Черного моря».

11. Надрукована монографія: Водорості України. Таксономія, екологія та географія Bacillariophyta (Algae of Ukraine. Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography Bacillariophyta).

12. Виявлено зони найбільшої повторюваності гіпоксії вод на північно-західному шельфі Чорного моря, розраховані щорічні площі з гіпоксією вод за період 1973-2000 р. Виявлено явище формування гіпоксії й сірководневого зараження вод у проміжному шарі на нижній межі сезонного пікноклину й під ним. Установлено емпіричну залежність між початком весняного прогріву вод, площею поширення шельфових вод і площею поширення гіпоксії. Побудована статистична прогностична модель формування гіпоксійно-аноксійних умов з урахуванням кліматичних факторів.

13. Створено оперативну інформаційну базу даних «BLShips» з поданням вихідних й усереднених даних за площею і часом гідрологічного і хімічного стану вод і донних відкладів Чорного й Азовського морів.

14. Уперше проведені дослідження структури й кінематики вод у районі Аргентинських островів (Українська антарктична станція «Академік Вернадський»). Встановлені фонові рівні забруднення основних елементів екосистеми пріоритетними забруднюючими речовинами у районі о-вів Аргентинського архіпелагу і прилеглої акваторії. Виявлено наявність стійкого позитивного тренда як зимової так і літньої температури приземного повітря в районі антарктичної станції. Аналогічні тенденції отримані й для температурного стану вод літнього періоду. Рекордно тепла температура поверхневого шару води до 5 оС зареєстрована в період літнього сезону 2000-2001 рр.

15. Визначені й досліджені джерела формування, обсяги, термогалинні й кисневі індекси водних мас Егейського моря й ареали їхнього поширення. Виявлені інтенсивні антициклонічні круговороти в гирлах проток Критської острівної дуги, досліджені їх структурні динамічні й енергетичні особливості, річна- і міжрічна мінливість. На основі цих матеріалів захищено дисертаційну роботу.

16. Виконано оцінку швидкості осадження та потоків сполук сірки та азоту на водну поверхню Чорного моря.

17. Виявлені ареали вторинного замулення донних відкладів української шельфової зони Азово-Чорноморського басейну.

Важливим напрямком наукових досліджень УкрНЦЕМ і, зокрема відділу, є також дослідження екологічного стану району Української антарктичної станції «Академік Вернадський» (УАС). В 1997 і 1998 рр. за участю фахівців відділу на НДС «Эрнст Кренкель» були проведені друга і третя морські антарктичні експедиції. У наступні роки, через відсутність морських антарктичних експедицій, спостереження були продовжені в скороченому варіанті по розробленій у відділі «Робочій Програмі екологічних і океанографічних спостережень на Українській антарктичній станції Академік Вернадський у період зимівель». За матеріалами спостережень у рамках виконання «Державної Програми досліджень України в Антарктиці» співробітниками відділу опубліковано понад 40 наукових статей й доповідей.